Договір публічної оферти

1. ДОГОВІР ПУБЛІЧНОЇ ОФЕРТИ

 Цей Договір, в якому одна сторона Фізична особа-підприємець Дрібас Світлана Анатоліївна, зареєстрована в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців в установленому чинним законодавством порядку та яка є платником єдиного податку (надалі – Виконавець), з одного боку, і будь-яка особа, яка прийняла (акцептувала) дану пропозицію (надалі – Замовник), з іншого боку, далі разом — Сторони, а кожний окремо – Сторона, уклали даний Договір (далі — Договір), адресований необмеженому колу осіб, який є офіційною публічною пропозицією Виконавця, укласти з будь-яким Замовником Договір про можливість отримання консультаційних послуг (що надаються офлайн обо через мережу Інтернет, в тому числі з використанням додатків-месенджерів Телеграм, Zoom, Вайбер, інших та/або соціальних мереж), а також придбання електронних матеріалів (надалі Контент), розміщених на інтернет сторінці https://s-dribas.org.ua/  (надалі — Сайт).  При замовленні та оплаті консультативних послуг чи Контенту Виконавця, Замовник приймає умови цього Договору про нижченаведене. Договір укладається у відповідності до ст. 633,  641, 642 Цивільного кодексу України.

2. 1. ОСНОВНІ ПОНЯТТЯ ТА ВИЗНАЧЕННЯ

1.1.              Оферта — публічна пропозиція Виконавця, опублікована на офіційному веб-сайті або інших електронних ресурсах/сервісах Виконавця, направлена  та адресована будь-якій фізичній особі , що має цивільну правоздатність та повну цивільну дієздатність і бажає укласти договір про надання послуг на умовах цього Договору. Оферта також може бути зроблена шляхом надсилання комерційного електронного повідомлення на неї  Покупцю через месенджери або електронну пошту, якщо останній немає можливості ознайомитися через електронний ресурс Виконавця.

1.2.              Договір — договір про надання Виконавцем консультаційних послуг або платного Контенту та отримання їх Замовником на  умовах цієї Оферти після акцепту Замовником на умовах цієї Оферти та у відповідності зі статтею 641 Цивільного кодексу України.

Замовник — фізична особа, що має цивільну правоздатність та повну цивільну дієздатність і отримує консультаційні послуги або Контент Виконавця  на умовах цього Договору.

1.3.              Акцепт — повна й безумовна згода Замовника зі всіма положеннями Оферти щодо умов Договору. Договір укладається шляхом прийняття (Акцепту) пропозиції (Оферти) щодо укладання Договору. Акцепт здійснюється Замовником  шляхом здійснення оплати (без накладення електронних підписів).

1.4. Інтернет ресурс Виконавця — Інтернет сайт з доменною адресою:  https://s-dribas.org.ua/ інший ресурс або сервіс Виконавця, на якому знаходиться  Оферта, інформація щодо Послуг, в т.ч. сайт, мобільний додаток,  веб-клієнт, до якого має доступ Клієнт.

1.5.  Термін дії — період часу, впродовж якого Виконавець зобов’язаний на умовах Договору надати Замовнику консультаційні послуги або Контент, який оплачений Замовником. Термін дії дорівнює строку надання послуг, визначеному в Договорі.

1.6.  Контент – результати інтелектуальної діяльності Виконавця, в тому числі: тексти, статті, презентації, шаблони, лекції, виступи, промови; аудіовізуальні твори, відеокурси, фонограми, зображення, знаки для товарів та послуг, комерційні позначення і фірмові найменування, логотипи; гіпертекстові посилання, їх фрагменти, інформація, інші об’єкти, що розміщуються на веб-сайті та інтернет-ресурсах Виконавця, до яких наданий доступ Замовнику в результаті Акцепту. Контент призначений для використання Замовником в особистих цілях шляхом відтворення (перегляду) на обладнанні Замовника. Контент може бути використаний Замовником виключно в особистих цілях. При використанні Контенту Замовник не має права:

– використовувати Контент будь яким способом з метою передачі третім особам або забезпечення доступу до Контенту третім особам;

– поширювати, переробляти, публікувати в глобальній мережі Інтернет, публічно показувати, імпортувати, публічно виконувати, здавати в прокат, повідомляти в ефір чи по кабелю;

– розміщувати Контент на будь-яких ресурсах, в тому числі файл обмінники або вчиняти будь які дії, дякуючи яким треті особи можуть отримати доступ до Контенту.

– використовувати Контент в підприємницьких цілях або з метою отримання вигоди від будь-якого використання Контенту.

1.7. Консультаційні послуги – в рамках цього Договору розуміються консультації психолога відносно проблем, почуттів, цілей, бажань, будь-яких питань, наявність яких зумовлює потребу Замовника у послугах Виконавця. Консультаційний процес базується на взаємодії між одним або групою клієнтів (Замовників) і психологом з метою сприяння позитивним змінам та подальшому розвитку особистості.

3. 2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

2.1. Цей Договір публічної оферти є офіційною пропозицією Виконавця на адресу необмеженого кола фізичних чи юридичних осіб (Замовників) укласти з Виконавцем договір надання консультаційних послуг чи поставки товарів дистанційним чи іншим способом на умовах, передбачених цим Договором, шляхом створення замовлення на Сайті.

2.2. У випадку замовлення платного Контенту Виконавець зобов’язується передати у власність Замовника Контент, а Замовник зобов’язується оплатити і прийняти на умовах даного Договору та додатків до договору, які є у формі розміщених інструкцій, пояснень, додатків, положень та іншої інформації, яка є присутня на Сайті і які є частиною даного Договору. Цей Договір регулює купівлю-продаж на Сайті, в тому числі:

– добровільний вибір Замовника;

– самостійне оформлення Замовником замовлення на Сайті;

– оплату Замовником замовлення, оформленого на Сайті;

– обробку, доставку замовлення Замовнику у власність на умовах цього Договору.

2.3. Сайт здійснює продаж і доставку Контенту в різний спосіб: через особистий кабінет, інтернет служби, в тому числі служби доставки, зазначених на Сайті  на підставі заявки Замовника, оформлених Замовником і підтверджених на Сайті в межах цін, які зазначені на Сайті.

2.4. Замовник погоджується з умовами цього договору в момент оформлення Замовлення шляхом натискання на кнопку “Оформити замовлення» на Сайті Виконавця https://s-dribas.org.ua/, що виражає підтвердження Замовника про прийняття умов  цього договору та приєднання до Публічної оферти.

2.4. У випадку замовлення консультаційних послуг психолог зобов’язується за винагороду на умовах та в оговорені строки надати Замовнику передбачені даним Договором консультаційні послуги.

2.5. Замовник зобов’язується оплачувати послуги психолога у відповідності до розділу 4 Договору.

4. 3. ПОРЯДОК УКЛАДАННЯ ДОГОВОРУ

3.1. Всі умови Договору є обов’язковими для Замовника та Виконавця після Акцепту Замовником.

3.2. Якщо Замовник не згоден з умовами Оферти, він не повинен здійснювати Акцепт та користуватися Послугами.

3.3. Якщо Замовнику не відомі чи не зрозумілі будь-які  суттєві умови щодо послуг за цим Договором, він зобов’язаний звернутися письмово до Замовника щодо їх уточнення. В іншому випадку він не має права посилатися, що йому не відомі суттєві умови надання Послуг та з цієї підстави відмовитися від Договору після Акцепту.

3.4. Замовник, який уклав Договір (здійснив 100% оплату), вважається ознайомленим з умовами цього Договору,  в т.ч. додатками, погоджується з усіма умовами Договору, ознайомлений письмово з обсягом, кількістю  та переліком послуг, строками, вартістю послуг та додаткових послуг.

3.5. Прийняттям пропозиції укласти Договір та укладанням Замовником Договору є оплата коштів за послуги, що  свідчить про приєднання Замовника до Договору відповідно до ст. 633 Цивільного Кодексу України і є рівносильним Договору, підписаному обома сторонами.

3.6. Договір починає діяти з дати отримання Виконавцем 100% оплати  в обумовленому сторонами розмірі в повному обсязі.

3.7. Замовник Контенту, який приймає (акцептує) пропозицію щодо укладення Договору, зобов’язаний повідомити про себе інформацію, необхідну для його укладення (ПІБ, номер телефону, місце проживання, паспортні дані, електронну адресу, інші дані на Вимогу Виконавця).

3.8. У випадку, коли Замовнику стали відомі умови Додатку від третіх осіб та він має намір придбати Контент Виконавця, він має спочатку ознайомитись та прийняти умови цієї Оферти.

3.9. Замовник зобов’язаний повідомити Виконавця про  зручні для нього електронні засоби зв’язку.

5. 4. ПОРЯДОК НАДАННЯ ТА ОТРИМАННЯ ПОСЛУГ ПО ПРИДАБАННЮ КОНТЕНТУ

4.1. Умовами надання послуг по придбанню Контенту є:

4.1.1. ознайомлення та повна згода  Замовника з умовами цього Договору;

4.1.2. оформлення Замовником згоди про приєднання до даного Договору із зазначенням виду замовленого Контенту.

4.1.3. оплата Замовником замовленого Контенту Виконавця;

4.1.4. ознайомлення та повна згода Замовника з умовами Політики конфіденційності та обробкою персональних даних.

4.2. За відсутності зауважень з боку Замовника в строк, визначений п.4.7 Договору, Контент вважається наданим своєчасно належним чином та не потребує підписання Акту приймання-передачі наданих послуг.

4.3. У випадку наявності у Замовника претензій щодо якості Контенту, він зобов’язаний їх направити негайно, в будь-якому випадку не пізніше 3 календарних днів з моменту їх виникнення, в письмовій формі на електронну адресу Виконавця, зазначену в цьому Договорі.

4.4. Такі претензії приймаються письмово та розглядаються Виконавцем протягом 10 календарних днів з дати отримання претензії. За результатом розгляду претензії Виконавець приймає рішення про задоволення претензії та виправлення результатів робіт за цим Договором або відмову у задоволенні претензій.

4.5. Політика конфіденційності (з правилами обробки персональних даних) міститься на сайті або іншому Інтернет ресурсі/сервісі Виконавця та є невід’ємною частиною даного Договору. Замовник може звернутися до Виконавця на e-mail, зазначений в Договорі для ознайомлення з Політикою конфіденційності. Здійснення Акцепту підтверджує факт ознайомлення Замовника з положеннями Політики конфіденційності та надання ним згоди на їх обробку.

4.6. Послуги надаються відповідно до Закону України «Про забезпечення функціонування української мови як державної».

4.7.  Період прийняття пропозиції (Акцепту) визначається на електронному ресурсі, сайті, або в Додатку, якщо такий період не зазначений в цьому Договорі.

4.8. Інформація та всі матеріали Контенту, в тому числі на електронних носіях,  аудіо та відеозаписи, надані Замовнику Виконавцем в рамках цього Договору можуть бути використані виключно для особистого користування Замовником без права передачі (оплатно чи безоплатно) третім особам. У випадку, якщо Замовник допустить розповсюдження вказаної інформації, він несе відповідальність перед Виконавцем в формі штрафу в розмірі 1000% від вартості послуг, сплачених Замовником за цим Договором.

4.9. Часом вчинення будь-яких дій (угод) в рамках оферти є київський час, якщо інше не зазначено на сайті.

4.10. Виконавець залишає за собою право відмовитися від надання послуг та розірвати Договір в односторонньому порядку без повернення грошових коштів Замовника, з правом відключення Замовника від інтернет ресурсів, в разі порушення Користувачем умов даного Договору. Зазначеними порушеннями в тому числі є публікація Користувачем в інтернет ресурсах, сайтах Виконавця, в коментарях або в чатах в ході надання Послуг інформації, забороненої цим Договором, недостовірної, неправдивої інформації щодо Виконавця або отриманих послуг, в тому числі розпалює міжнаціональні конфлікти, містить нецензурні вислови або іншим чином ображає інших клієнтів або Виконавця, публікація інформації в інтернет ресурсах Виконавця, яка не стосується тематики послуг  або публікація рекламної інформації. У разі виявлення такого факту Замовник сплачує Виконавцю штрафу в розмірі 1000% від вартості послуг, сплачених Замовником за цим Договором.

4.11. Виконавець має право надавати послуги самостійно або з залученням третіх осіб. При цьому відповідальність перед Замовником несе Виконавець. 

6. 5. ПОРЯДОК НАДАННЯ ТА ОТРИМАННЯ КОНСУЛЬТАЦІЙНИХ ПОСЛУГ

5.1. 1. Замовлення консультаційних послуг психолога здійснюється у спосіб запису на прийом шляхом заповнення форми (E-mail, ім’я, номер телефону, короткий зміст проблеми/запитання) та на умовах 100% передоплати Послуг з використанням платіжної системи, що функціонує на сайті https://s-dribas.org.ua/.

5.2. Запис на прийом можливий цілодобово, однак обробка запитів, поданих у неробочий час та вихідні або святкові дні здійснюється в найперший робочий день і у порядку черговості.

5.3. Замовник здійснює надання консультаційних послуг відповідно до умов цього Договору.

5.4. Надання консультаційних послуг розпочинається не пізніше, ніж протягом одного робочого дня з моменту запису Замовника на прийом та виконання Замовником оплати у відповідності до розділу 4 цього договору, в окремо обумовлений між Замовником та психологом час.

5.5. Тривалість консультації (надання консультаційних послуг) психологом Замовнику складає 60 хвилин в межах однієї консультації (одиниці консультаційних послуг) у разі замовлення індивідуальної консультації чи індивідуальної консультації в т.ч. офлайн або онлайн через мережу Інтернет.

5.6. Послуги надаються психологом Замовнику усно.

5.7. Психолог надає консультаційні послуги особисто.

5.8. При наданні послуг через мережу Інтернет, в тому числі з використанням додатків-месенджерів (Zoom, Телеграм, Вайбер, інших та/або соціальних мереж), підключення до мережі Internet та забезпечення надійності з’єднання, швидкості передачі даних тощо, здійснюється Замовником самостійно.

5.9. Замовник гарантує, що уся надана ним Виконавцю інформація є достовірною, Замовником не порушуються права жодних третіх осіб при наданні відомостей, інформації психологу.

5.10. У разі невідповідності /недійсності будь-якої наданої Замовником Психологу/Психотерапевту інформації, Замовник приймає на себе всі пов’язані з цим ризики та відповідальність.

5.11. Оплата замовленої консультації означає достатнє й повне ознайомлення Замовника з характеристиками оплачуваних консультаційних послуг, інформацією про строки їх надання, очікувані обсяги, усією інформацією та відомостями, надання яких необхідне Замовнику для свідомого і зваженого вибору. А також ознайомлення зі змістом та обсягом, вартістю і способом її визначення, строками, порядком і характеристиками надання послуг психологом за цим Договором, зі змістом даного Договору в повному обсязі та у доступній формі.

7. 6. ЦІНА ТА ОПЛАТА ПОСЛУГ

6.1. Ціна консультаційних послуг та Контенту на сторінках Сайту вказується в гривнях за одиницю Контенту та є інформаційною.

6.2. Зазначена на Сайті ціна Контенту може бути змінена Виконавцем в односторонньому порядку. Ціна на замовлений Контент не підлягає зміні після підтвердження прийняття замовлення відповідно шляхом натискання на кнопку “Оформити замовлення”.

6.3. Повна вартість замовлення складається із: – вартості Контенту (з усіх розділів сайту) але не включає суми комісії за перерахування грошей та вартість доставки постачальників Контенту.

6.4. Виконавець не несе відповідальність за послуги третіх осіб щодо застосуванням платіжних інструментів та операторів платіжних систем,  та має право відмовити Замовнику у наданні послуг у випадку неотримання оплати від Замовника, якщо оплата була здійснена останнім через таких посередників, та кошти не були отримані Виконавцем. Будь-які ризики щодо перерахування коштів на рахунок Виконавця несе Замовник до моменту зарахування коштів на рахунок Виконавця.

6.5. Моментом оплати вважається зарахування грошових коштів на рахунок Виконавця. 

6.6. Грошові кошти повертаються у той же формі та на той же рахунок, з якого проводиться оплата, якщо Сторони не домовляться про інше.

8. 7. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ ВИКОНАВЦЯ

7.1. Виконавець має право:

7.1.1. вносити зміни та доповнення до умов Договору; повідомлення про такі зміни та доповнення публікуються на офіційному сайті Виконавця не менш, ніж за 5 (п’ять) календарних днів до їх введення в дію;

7.1.2. самостійно визначати вартість  консультаційних послуг та платного Контенту на Сайті;

7.1.3. припиняти надання консультаційних послуг та Контенту Замовнику, який порушує умови цього Договору;

7.1.4. зберігати та обробляти інформацію, яку він отримує в процесі надання консультаційних послуг чи Контенту Замовнику;

7.2. Виконавець зобов’язаний:

7.2.1. надавати консультаційні послуги та Контент в строки та в обсязі, передбаченими Договором;

7.2.2. надавати Контент актуальний згідно до чинного законодавства України;

7.2.3 вживати відповідно до чинного законодавства заходи із забезпечення конфіденційності інформації, що передається Замовником, а також інформації про Замовника та отримані ним Послуги;

7.2.4. своєчасно реагувати на запити Замовника.

7.2.5. своєчасно надавати доступ до Контенту.

7.2.6. дотримуватись етичних принципів психолога при наданні консультаційних послуг.

7.2.7. виконувати інші обов’язки, передбачені цим Договором.

9. 8. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ ЗАМОВНИКА

8.1. Замовник має право на:

8.1.1. повне і своєчасне отримання консультаційних послуг та Контенту належної якості;

8.1.2. отримання від Виконавця відомостей про консультаційні послуги та Контент у порядку, встановленому законодавством;

8.1.3. відмовитися від отримання повідомлень/листів від Замовника. В такому випадку Виконавець не несе відповідальність за не отримання актуальної  інформації Замовником щодо Контенту.

8.2. Замовник зобов’язується:

8.2.1. здійснювати оплату замовлених консультаційних послуг або Контенту у розмірі та в строки, встановлені Договором;

8.2.2. своєчасно повідомляти Виконавця про зміну реквізитів, які були зазначені Замовником в Заяві.

8.2.3. використовувати Контент, інформацію та матеріали тільки в особистих цілях і для особистого використання та не розповсюджувати Контент, отриманий в ході надання послуг.

8.2.4. знайомитися с актуальною версією Договору при кожному вході на інтернет ресурс Виконавця.

8.2.5.  Компенсувати збитки та виплатити штраф в разі порушення  майнових та немайнових прав інтелектуальної власності та авторських прав на Контент Виконавця. У випадку виявлення факту порушення  майнових та немайнових прав інтелектуальної власності та авторських прав на Контент Виконавця, на першу вимогу Виконавця припинити таке порушення.

8.2.6. Не здійснювати публікацій в інтернет ресурсах, сайтах Виконавця, в коментарях або в чатах в ході надання Послуг інформації, забороненої цим Договором, недостовірної, неправдивої інформації щодо Виконавця або отриманих послуг, в тому числі розпалює міжнаціональні конфлікти, містить нецензурні вислови або іншим чином ображає інших споживачів або Виконавця, публікацій інформації в інтернет ресурсах Виконавця, яка не стосується тематики послуг  або публікація рекламної інформації.

10. 9. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН ТА ПОРЯДОК ВИРІШЕННЯ СПОРІВ

9.1. Виконавець та Замовник несуть відповідальність за порушення умов цього Договору відповідно до цього Договору та чинного законодавства України.

9.2. Всі суперечки по Договору між Виконавцем і Замовником вирішуються шляхом переговорів, а в разі недосягнення згоди — згідно з чинним законодавством України.

9.3. Замовник не має права відмовитися від Договору в односторонньому порядку після отримання послуг. Кошти, сплачені на користь Виконавця, не підлягають поверненню у випадку такої односторонньої відмови.

9.4. Якщо Замовник  з будь-яких обставин, які не залежать від Виконавця, не отримує Контент у встановлені Договором строки, Контент вважаються наданими Виконавцем належним чином.

9.5. Жодна зі Сторін не несе відповідальності за невиконання або неналежне виконання умов даного Договору, якщо це спричинено форс-мажорними обставинами, тобто невідворотними діями за обставин непереборної сили, про які Сторони не могли знати заздалегідь або не могли їх передбачити. До таких обставин відносяться: пожежа, повінь, землетрус, цунамі, смерч, ураган, тайфун, зсуви, селеві потоки, снігові лавини, виверження вулканів та інші природні катаклізми; війни, революції, державні перевороти, страйки, диверсійні та терористичні акти, пограбування, аварії в системі енергозабезпечення та зв’язку, зміни законодавства, дії державних органів та їх посадових осіб, якщо ці обставини безпосередньо впливають на виконання даного Договору, а їх виникнення юридично засвідчені. Протягом часу дії обставин непереборної сили сторони не мають взаємних претензій і кожна зі сторін приймає на себе свій ризик наслідки форс-мажорних обставин.

9.6. Виконавець має право перенести строки надання консультаційних послуг або Контенту у випадку виникнення обставин, які не залежать від нього (хвороба, технічні роботи провайдера, що унеможливлюють зв’язок к Замовником, тощо) при умові попередження Замовника не менш ніж за 3 години до початку надання консультаційни послуг або Контенту. При цьому, час та дата перенесення погоджується з Замовником шляхом направлення електронного повідомлення.

9.7. Виконавець не гарантує абсолютну безпомилковість Контенту і дає гарантію того, що зробить всі розумні зусилля й міри задля мети недопущення цього. Якщо Замовник виявить помилки або неточності, які сталися з вини Виконавця, Виконавець за наявної можливості безкоштовно виправляє зроблені помилки в найкоротший термін.

9.8. Виконавець несе відповідальності за прямий або непрямий збиток, заподіяний Замовнику в порядку, визначеному чинним законодавством України.

9.9. У разі виникнення у Замовника  скарг і пропозицій, він може звернутися до Виконавця  з письмовою заявою, у якій вказати суть проблеми, своє ім’я та прізвище, а також зворотну адресу, відправивши її на електронну адресу, вказану в цьому Договорі. Замовник, отримавши письмову заяву, повинен її розглянути і у 30-денний строк надати письмову відповідь. У разі,  якщо отримане звернення або заява містить прохання чи вимогу вчинити певні дії, Виконавець, у разі згоди вчинити ці дії, вчиняє їх без додаткового письмового повідомлення, за винятком випадку, коли з суті прохання чи вимоги не слідує необхідність повідомлення Замовника про задоволення прохання чи вимоги.

9.10. Спори між сторонами розглядаються судом у порядку, передбаченому чинним законодавством України.

9.11. У разі зміни контактних даних Замовника протягом дії Договору він зобов’язаний повідомити про це протягом 20 днів на електронну адресу, зазначену нижче.

9.12. Виконавець не несе відповідальності перед Замовником за не отриману вигоду останнього, незалежно від джерела  їх походження.

9.13. Про недоліки в Контенті Замовник зобов’язаний повідомити Виконавцеві не пізніше трьох діб після їх виявлення.

9.14. Сторони за власним бажанням добровільно здійснюють зберігання Договору у паперовій формі.

11. 10. ПОЛІТИКА ВІДМОВИ ВІД КОНТЕНТУ

10.1. Відмова від Договору можлива протягом чотирнадцяти (14) календарних днів з дати Акцепту (оплати) у разі раннього бронювання послуг ( 14 і більше днів до дати надання послуг) при умові виконання умов п.10.3 цього Договору.

10.2. Повернення коштів у разі відмови від Договору (п.10.1)  здійснюється в розмірі 100% вартості послуг, за умови, якщо доступ до Контенту послуг не відкривався, Замовник не заходив до кабінету за отриманим доступом та не отримував Контент послуг засобами електронного зв’язку.

10.3. Повернення грошових коштів, що надійшли в рахунок оплати послуг, проводиться за письмовою заявою Замовника на електронну пошту Виконавця, вказану в цьому Договорі. У заяві про повернення повинні бути викладені причини, через які Замовник вимагає повернути кошти, реквізити для переказу грошових коштів (з яких здійснювалась оплата) і прикладені копія документа, що посвідчує особу Замовника та копію документа про оплату послуг.

10.4. Умови повернення грошових коштів: 1) заяву про повернення коштів направлено Виконавцю у строк, визначений в п. 10.1 цієї статті; 2) Замовник надав інформацію в повному обсязі в порядку, визначеному в п.10.3.  При відсутності одного або декількох зазначених у цьому пункті умов Виконавець має право відмовити в задоволенні вимоги Замовника.

10.5. Рішення про повернення коштів або про відмову в поверненні коштів приймається Виконавцем протягом 10 (десяти) робочих днів з моменту отримання Виконавцем письмового заяви Замовника.

10.6. Якщо Заява про відмову від Договору подана Замовником з порушенням строку, визначеного в п. 10.1, або після початку надання  послуг, Виконавець самостійно та добровільно  приймає рішення про повернення оплати. Конкретна сума  повернення визначатиметься пропорційно до вартості наданих послуг з урахуванням  додаткових витрат щодо повернення оплати (банківська комісія, курсової різниці, комісії фінансових посередників, вартості направленого Замовнику Контенту послуг) та штрафу в розмірі до 50% від вартості послуг в рахунок відшкодування збитків від односторонньої відмови від Договору з боку Замовника.

10.7. Сторони не мають права на розірвання Договору в односторонньому порядку, крім  випадків передбачених чинним законодавством та цим Договором. 

12. 11. СТРОК ДІЇ ДОГОВОРУ

11.1. Договір набуває чинності  з моменту Акцепту Замовником.

11.2. Строк дії Договору починається з моменту Акцепту (здійснення оплати послуг) та діє до завершення Виконавцем надання послуг,   передбачених умовами цього Договору.

11.3. Визнання недійсними окремих пунктів Договору не тягне недійсність всього Договору. 

11.4. Протягом дії Договору, Виконавець має право вносити зміни в Договір (за погодженням з Замовником), які вступають в силу протягом 5 днів з моменту оприлюднення на інтернет ресурсі/сайті. Виконавець завчасно  повідомляє Виконавця про зміни (за 5 робочих днів до набрання ними чинності) засобами електронного зв’язку. Вважається, що Замовник погодився із змінами, якщо протягом 3 робочих днів на електронну пошту Виконавця не прийшло письмове заперечення від Замовника.

МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ ТА РЕКВІЗИТИ ВИКОНАВЦЯ:

ФОП Дрібас Світлана Анатоліївна

Місцезнаходження: Україна, м. Кривий Ріг, вул. Героїв АТО 120/17

Код ЄДРПОУ 3248013608

Адреса для Листування: Е-mail: dribas.sveta@gmail.com

Тел: +38 (097) 44 93 127